Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat :
• aantekeningen van de informatie van u gekregen in het intakegesprek
• aantekeningen uit onderzoeksverslagen, informatie van de school van uw kind (die met uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is opgevraagd)
• verslagen die het verloop van de therapie beschrijven te weten: samenvatting spelobservatie, tussen- en eindverslagen

Ik zet mij in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van uw kind en die van u zelf;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als  behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
 • als therapeut  heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Soms kan het nodig zijn om gegevens uit het dossier van uw kind met derden te delen:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • een klein deel van de gegevens uit het dossier van uw kind wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy m.b.t. facturen:
Op de factuur die u maandelijks ontvangt staan de gegevens van uw kind die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, gegevens die nodig zijn om deze factuur te  kunnen declareren:

 • de naam, adres en woonplaats
 • de  geboortedatum
 • zijn of haar BSN /SVB klantnummer/ relatienummer zorgverzekering (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult